Exodus 23:20 – 24:18

Join us as Pastor Zac preaches through Exodus 23:20 – 24:18!